adele-logo.png

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn op alle door ons gedane offertes en op elke met ons gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Indien koper een opdracht bij ons plaatst doet hij daarbij impliciet afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.

Artikel 2. Prijzen
Alle door ons gehanteerde prijzen zijn inclusief 19% BTW en exclusief bezorgkosten.

Artikel 3. Levering
De door ons gehanteerde leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen. Bij overschrijding van deze leveringstermijn zullen wij koper daarvan in kennis stellen. Wij bieden kopers de mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan koper terugbetaald.

Artikel 4. Afkoelingsperiode
Kopers kunnen de met ons gesloten overeenkomst gedurende een termijn van 7 dagen na levering zonder opgave van redenen ontbinden en het in het kader van de overeenkomst geleverde product(en) onbeschadigd, onaangebroken en in de originele verpakking aan ons retourneren. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van koper. Reeds aan ons betaalde bedragen (exclusief bezorgkosten) zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald.

Artikel 5. Eigendomsovergang
Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom, totdat koper integraal heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 6. Risico
De door ons geleverde producten worden door ons verzekerd tijdens het vervoer naar de koper. Ongeacht hetgeen tussen ons en koper, omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de producten voor risico van ons tot het moment dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van koper of door koper aangewezen derden zijn overgegaan.

Artikel 7. Privacy
De door koper aan ons verstrekte gegevens zullen enkel voor de administratieve afhandeling van de met koper gesloten overeenkomst worden gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens derhalve niet voor marketing- en/of reclamedoeleinden. Evenmin zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.

Artikel 8. Klachtprocedure
Kopers kunnen klachten over de door ons geleverde producten per e-mail of per telefoon aan ons melden. Echter een schriftelijke melding geniet de voorkeur. Wel dient koper dit binnen 4 dagen na ontvangst van de geleverde producten te doen. Wij zullen binnen 48 uur op een klacht reageren.

Artikel 9. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten gesloten tussen ons en koper is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voortkomen uit overeenkomsten tussen ons en koper en die niet tot de competentie behoren van de kantonrechter, dienen in eerste instantie aanhangig te worden gemaakt bij de arrondissementsrechtbank te Haarlem.